ചിക്കാഗോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബൈബിൾ ഹെർമെന്യൂട്ടിക്സ്

From Theonomy Wiki
This page is a translated version of the page Chicago Statement on Biblical Hermeneutics and the translation is 45% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Simple English • ‎Tagalog • ‎Tiếng Việt • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎norsk bokmål • ‎português • ‎svenska • ‎íslenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎العربية • ‎हिन्दी • ‎മലയാളം • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

[[:Special:MyLanguage/Category:Primary source document| Primarysourcedocumentsname/ml]]

സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെയും ഡെനിയലിന്റെയും ലേഖനങ്ങൾ

ആർട്ടിക്കിൾ 1

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിന്റെ മാനദണ്ഡപരമായ അധികാരം ദൈവത്തിന്റെ അധികാരമാണെന്നും സഭയുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് എതിർക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിയമസാധുത ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 2

ഒരു വ്യക്തിയിൽ ക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, അതിനാൽ തിരുവെഴുത്ത് അവിഭാജ്യമായി, മനുഷ്യഭാഷയിലെ ദൈവവചനമാണ്.

എളിയവനും മാനുഷികവുമായ തിരുവെഴുത്തുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാനവികതയേക്കാൾ തെറ്റാണ് എന്ന് നാം നിഷേധിക്കുന്നു, അവന്റെ അപമാനത്തിൽ പോലും പാപത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

ആർട്ടിക്കിൾ 3

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയും പ്രവൃത്തിയും മുഴുവൻ ബൈബിളിന്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ തിരുവെഴുത്തുകളെ നിരാകരിക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യാഖ്യാന രീതി ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 4

തിരുവെഴുത്തുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ എന്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 5

We affirm that the Holy Spirit enables believers to appropriate and apply Scripture to their lives.

We deny that the natural man is able to discern spiritually the Biblical message apart from the Holy Spirit.

ആർട്ടിക്കിൾ 6

We affirm that the Bible expresses God’s truth in propositional statements, and we declare that Biblical truth is both objective and absolute. We further affirm that a statement is true if it represents matters as they actually are, but is an error if it misrepresents the facts.

We deny that, while Scripture is able to make us wise unto salvation, Biblical truth should be defined in terms of this function. We further deny that error should be defined as that which willfully deceives.

ആർട്ടിക്കിൾ 7

We affirm that the meaning expressed in each Biblical text is single, definite and fixed.

We deny that the recognition of this single meaning eliminates the variety of its application.

ആർട്ടിക്കിൾ 8

We affirm that the Bible contains teachings and mandates which apply to all cultural and situational contexts and other mandates which the Bible itself shows apply only to particular situations.

We deny that the distinction between the universal and particular mandates of Scripture can be determined by cultural and situational factors. We further deny that universal mandates may ever be treated as culturally or situationally relative.

ആർട്ടിക്കിൾ 9

We affirm that the term hermeneutics, which historically signified the rules of exegesis, may properly be extended to cover all that is involved in the process of perceiving what the Biblical revelation means and how it bears on our lives.

We deny that the message of Scripture derives from, or is dictated by, the interpreter’s understanding. Thus we deny that the “horizons” of the Biblical writer and the interpreter may rightly “fuse” in such a way that what the text communicates to the interpreter is not ultimately controlled by the expressed meaning of the Scripture.

ആർട്ടിക്കിൾ 10

We affirm that Scripture communicates God’s truth to us verbally through a wide variety of literary forms.

We deny that any of the limits of human language render Scripture inadequate to convey God’s message.

ആർട്ടിക്കിൾ 11

We affirm that translations of the text of Scripture can communicate knowledge of God across all temporal and cultural boundaries.

We deny that the meaning of Biblical texts is so tied to the culture out of which they came that understanding of the same meaning in other cultures is impossible.

ആർട്ടിക്കിൾ 12

We affirm that in the task of translating the Bible and teaching it in the context of each culture, only those functional equivalents, which are faithful to the content of Biblical teaching, should be employed.

We deny the legitimacy of methods which either are insensitive to the demands of cross-cultural communication or distort Biblical meaning in the process.

ആർട്ടിക്കിൾ 13

We affirm that awareness of the literary categories, formal and stylistic, of the various parts of Scripture is essential for proper exegesis, and hence we value genre criticism as one of the many disciplines of Biblical study.

We deny that generic categories which negate historicity may rightly be imposed on Biblical narratives which present themselves as factual.

ആർട്ടിക്കിൾ 14

We affirm that the Biblical record of events, discourses and sayings, though presented in a variety of appropriate literary forms, corresponds to historical fact.

We deny that any event, discourse or saying reported in Scripture was invented by the Biblical writers or by the traditions they incorporated.

ആർട്ടിക്കിൾ 15

We affirm the necessity of interpreting the Bible according to its literal, or normal, sense. The literal sense is the grammatical-historical sense, that is, the meaning which the writer expressed. Interpretation according to the literal sense will take account of all figures of speech and literary forms found in the text.

We deny the legitimacy of any approach to Scripture that attributes to it meaning which the literal sense does not support.

ആർട്ടിക്കിൾ 16

We affirm that legitimate critical techniques should be used in determining the canonical text and its meaning.

We deny the legitimacy of allowing any method of Biblical criticism to question the truth or integrity of the writer’s expressed meaning, or of any other scriptural teaching.

ആർട്ടിക്കിൾ 17

We affirm the unity, harmony and consistency of Scripture and declare that it is its own best interpreter.

We deny that Scripture may be interpreted in such a way as to suggest that one passage corrects or militates against another. We deny that later writers of Scripture misinterpreted earlier passages of Scripture when quoting from or referring to them.

ആർട്ടിക്കിൾ 18

We affirm that the Bible’s own interpretation of itself is always correct, never deviating from, but rather elucidating, the single meaning of the inspired text. The single meaning of a prophet’s words includes, but is not restricted to, the understanding of those words by the prophet and necessarily involves the intention of God evidenced in the fulfillment of those words.

We deny that the writers of Scripture always understood the full implications of their own words.

ആർട്ടിക്കിൾ 19

We affirm that any preunderstandings which the interpreter brings to Scripture should be in harmony with scriptural teaching and subject to correction by it.

We deny that Scripture should be required to fit alien preunderstandings, inconsistent with itself, such as naturalism, evolutionism, scientism, secular humanism, and relativism.

ആർട്ടിക്കിൾ 20

We affirm that since God is the author of all truth, all truths, Biblical and extrabiblical, are consistent and cohere, and that the Bible speaks truth when it touches on matters pertaining to nature, history or anything else. We further affirm that in some cases extrabiblical data have value for clarifying what Scripture teaches, and for prompting correction of faulty interpretations.

We deny that extrabiblical views ever disprove the teaching of Scripture or hold priority over it.

ആർട്ടിക്കിൾ 21

We affirm the harmony of special with general revelation and therefore of Biblical teaching with the facts of nature.

We deny that any genuine scientific facts are inconsistent with the true meaning of any passage of Scripture.

ആർട്ടിക്കിൾ 22

We affirm that Genesis 1–11 is factual, as is the rest of the book.

We deny that the teachings of Genesis 1–11 are mythical and that scientific hypotheses about earth history or the origin of humanity may be invoked to overthrow what Scripture teaches about creation.

ആർട്ടിക്കിൾ 23

We affirm the clarity of Scripture and specifically of its message about salvation from sin.

We deny that all passages of Scripture are equally clear or have equal bearing on the message of redemption.

ആർട്ടിക്കിൾ 24

We affirm that a person is not dependent for understanding of Scripture on the expertise of Biblical scholars.

We deny that a person should ignore the fruits of the technical study of Scripture by Biblical scholars.

ആർട്ടിക്കിൾ 25

We affirm that the only type of preaching which sufficiently conveys the divine revelation and its proper application to life is that which faithfully expounds the text of Scripture as the Word of God.

We deny that the preacher has any message from God apart from the text of Scripture.