വെറും ശിക്ഷ

From Theonomy Wiki
This page is a translated version of the page Retributive Justice and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português • ‎íslenska • ‎русский • ‎العربية • ‎മലയാളം • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ മനുഷ്യരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന കൽപ്പനകൾ.


Subtopicsname/ml:

This category currently contains no pages or media.