ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം

From Theonomy Wiki
This page is a translated version of the page Loving God and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Kiswahili • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎norsk bokmål • ‎português • ‎íslenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎עברית • ‎العربية • ‎മലയാളം • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Law Functions

35 One of them, a lawyer, asked him a question, testing him. 36 “Teacher, which is the greatest commandment in the law?” 37 Jesus said to him, “‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’ 38 This is the first and great commandment. 39 A second likewise is this, ‘You shall love your neighbor as yourself.’ 40 The whole law and the prophets depend on these two commandments.” Matthew 22:35-40WEB

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ നിർവചനം യേശു മാറ്റിയില്ല (മത്തായി 5: 17-19 കാണുക). അതിനാൽ, രണ്ട് നിയമങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നിയമം "സ്നേഹം" എന്നതിന്റെ നിർവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

സ്നേഹം - തിരുവെഴുത്തു വിഭാഗം - കേവലം ഒരു വികാരമല്ല. ഇത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്‌, തിരുവെഴുത്തിൽ, “നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ ശാസിക്കുക” എന്നത് ഒരു “സ്‌നേഹനിർഭരമായ” കാര്യമാണ്:

17 “‘You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. 18 “‘You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people; but you shall love your neighbor as yourself. I am YHWH. Leviticus 19:17-18WEB

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ശാരീരികമായി ശിക്ഷിക്കുന്നത് സ്നേഹപൂർവമായ പ്രവർത്തനമാണ്:

24 One who spares the rod hates his son, but one who loves him is careful to discipline him. Proverbs 13:24WEB


Subtopicsname/ml:

This category currently contains no pages or media.