Revision history of "Does Biblical law have "statutes of limitation" for prosecuting crime?/nl"

From Theonomy Wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:28, 19 November 2020Mgarcia talk contribs 2,230 bytes +2 Created page with "Er zijn geen expliciete verjaringstermijnen in het Bijbelse recht. Er zijn echter twee praktische beperkingen: "
  • curprev 16:27, 19 November 2020Mgarcia talk contribs 2,228 bytes +67 Created page with "Heeft het bijbelse recht "verjaringstermijnen" voor het vervolgen van misdaden? "
  • curprev 16:27, 19 November 2020Mgarcia talk contribs 2,161 bytes +51 Created page with "Iemand zou kunnen suggereren dat videobewijs kan worden gebruikt om de beperkingen van het geheugen van een getuige te overstijgen. Het probleem met videobewijs is dat het kan..."
  • curprev 16:26, 19 November 2020Mgarcia talk contribs 2,110 bytes +2,110 Created page with "# Getuigenherinnering is een inherente praktische grens bij het vervolgen van een misdrijf. Als een getuige zichzelf of anderen tegenspreekt vanwege een foutieve herinnering a..."