Joshua 18:27

From Theonomy Wiki
Joshua 18

Joshua 18:26 Joshua 18:28
27 Rekem, Irpeel, Taralah, Joshua 18:27WEB
27 וְרֶ֥קֶם וְיִרְפְּאֵ֖ל וְתַרְאֲלָֽה׃ Joshua 18:27WLC
27 καὶ Φιρὰ, καὶ Καφὰν, καὶ Νακὰν, καὶ Ζεληκὰν, καὶ Θαρεηλὰ, Joshua 18:27LXXBRENT

This category currently contains no pages or media.